Kano Club Dode Arm

            

Schriftelijke vraag:

In november 2020 is er een onderzoek geweest door een burger die vervuiling vaststelde in de waterstrook van de dode arm die ongeveer 550m lang is van noord naar zuid en achter de kanoclub passeert. Er werden monsters genomen en niet minder dan 9 verschillende watervlooien vastgesteld en in vrij grote hoeveelheden. Enkele dagen later wordt er vastgesteld dat het water dof is en naar rioolwater ruikt. Er worden weer monsters genomen en er worden microscopische kleine deeltjes van niet natuurlijke oorsprong vastgesteld. Rood, blauw en doorschijnend. Deze vervuiling was al op 27 november 2020 doorgegeven aan Schepenen van milieu Grootaerts die antwoord “Ik geef het door aan de dienst milieu” Antwoord milieudienst: Wij hebben vervuiling vastgesteld dat afkomstig is van de gasfabriek en de Gaslei. De handhaving is ermee bezig en Schepenen Grootaerts houdt jullie verder op de hoogte. Tot nu toe blijft het stil rond dit donker dossier, daarom stel ik de volgende vragen:

  1. De milieudienst heeft vervuiling vastgesteld, afkomstig van de gasfabriek en de Gaslei, is dit opgelost en wat zijn of waren de oorzaken?
  2. Waarom worden de Burgers verder niet ingelicht als dit beloofd werd?
  3. Het bestuur van de kano club heeft onlangs nog aan de alarmbel getrokken omdat het water bevuild is.
  4. Als de kanovaarders omslaan en water binnendoen, wie is er dan verantwoordelijk? 5. Indiende toevoer van vervuild water blijft duren zullen al de zeldzame soorten microflora en – fauna verdwijnen. Wat is onze stad hiermee van plan?

ANTWOORD:

Geachte heer Taelman,

In navolging van de bodemsanering van de oude gasfabriek en de bouw van nieuwbouwappartementen werd vastgesteld dat een aantal constructies in de achtertuinen van de woningen van de Gaslei van oudsher via een centrale afvoerbuis zijn aangesloten op de achterliggende vijvers langsheen de oude dijk van de Netearm – BinnenNete (Albertvaart). Oorspronkelijk was dit de verbinding tussen de Kleine en Grote Nete. De Netearm – BinnenNete is niet geklasseerd en valt onder beheer van de stad. Het is in deze waterpartij dat een afname van de biodiversiteit werd vastgesteld door een lid van Natuurpunt. De Netearm staat via inundatiebuizen in verbinding met de Kleine Nete. Tussen de vijvers en de Netearm is geen fysieke verbinding. Afvalwater van de oude gasfabriek en woningen werden door de natuurlijke processen in de vijvers afgebroken. Sinds het van kracht worden van de VLAREM-wetgeving zijn de bewoners van de Gaslei verplicht hun afvalwater aan te sluiten op de gemengde riolering welke in verbinding staat met de collector van Aquafin. Huishoudelijk afvalwater (DWA) van de nieuwbouwappartementen werd aangesloten op riolering de Frederik Peltzerstraat. Regenwater (RWA) werd afgeleid naar de achterliggende vijvers. Door het Technisch Bureau werd in samenspraak met de bewoners van de Gaslei naar oplossingen gezocht. Het gravitair aansluiten van de vuilwaterbuis op de riolering was onmogelijk omwille van het niveauverschil en de beperkte diepte van de riolering. De realisatie van een pompput was in deze de enige oplossing. De kostprijs van 40.000 euro, excl. BTW diende te worden gedragen door de overtreders. (7-tal woningen). De kostprijs was in verhouding tot het naar de straat brengen van de binnenhuisriolering onredelijk hoog. Op regelmatig basis was er overleg met de bewoners. Het stadsbestuur stelde een afkoppelingsadviseur aan welke elke woning van de Gaslei bezocht. Op woensdag 21 september zal een eerstvolgend overleg met de bewoners plaatsvinden. Burgers worden wel degelijk ingelicht als dit werd beloofd. Door de milieudienst werd inderdaad in 2020 verontreiniging van de vijvers met huishoudelijk afvalwater vastgesteld. Tevens werd er melding gemaakt van verontreiniging in de Netearm. “water is dof er ruikt naar rioolwater”. De oorzaak van de calamiteit in de Neterarm kan niet worden achterhaald. De kon. Kanoclub is naast gebruiker van de waterpartij ook de enige producent van huishoudelijk afvalwater. Hun water wordt echter gezuiverd door een IBA. De kanoclub maakt ook melding van waterverontreiniging. Op 21 september wordt de Netearm terug bemonsterd door een lid van natuurpunt. Betrokkene doet volgende vaststellingen: “Het water is kraakhelder met veel hoornblad tot bijna aan de oppervlakte. Ik merk in het monster ook sierlagen, waaronder enkele zeldzame en zee zeldzame soorten” Op 27 september stelt de melder vast dat het water dof en donker is. Daags nadien werd door onze eigen diensten (Omgeving – milieu) algenbloei van draadalgen vastgesteld. Desondanks was het water tot op de bodem helder. Fosfor, meestal als fosfaat, speelt een belangrijke rol bij de eutrofiëring van oppervlaktewater, met overmatige algengroei. Het vermoeden bestaat dat het effluent van de IBA (kokosbiobed) van de kanoclub sterk is aangerijkt met fosfaten. Piekbelastingen, onvoldoende ruime dimensionering of vetering van kokossnippers kunnen aan de basis van de algenbloei liggen. Draadalgen zijn in principe waterplanten en geen cyanobacteriën. De kans op de aanwezigheid van toxinen is klein. Dit fenomeen is enkel te ondervangen door een gerichte waterstaalname. Hierbij wordt onderzocht of giftige afbraakproducten van cyanobacteriën (blauwalgen) of andere algen in het water aanwezig zijn. Enkel dan kunnen gezondheidsrisico’s worden uitgesloten. Samengevat kunnen we stellen dat er zich twee problemen voordoen. De verontreiniging van de vijvers van de Gasfabriek met huishoudelijk afvalwater en de algenbloei op de Netearm. Aangezien de vijvers en de Netearm fysiek van elkaar zijn afgesloten bestaat het vermoeden dat er geen oorzakelijk verband is tussen beide dossiers. De mogelijkheid bestaat dat beide waterpartijen werken als communicerende vaten waardoor een kruisverontreiniging mogelijk is. Dit is echter niet aangetoond. De afvalwaterproblematiek van de bewoners van de Gaslei wordt verder onderzocht en afgehandeld door het Technisch Bureau van de stad. De oorzaak van de algenbloei op de Netearm zal verder worden onderzocht door leefmilieu. Hierbij zal nagekeken worden of voldaan is aan de effluentnormen van de waterzuivering (IBA- kokosbiobed). Het stadsbestuur is van mening dat kwaliteit van gezuiverd afvalwater moet voldoen aan de vigerende wetgeving en dat schade aan de natuur (watersysteem) maximaal moet worden vermeden.

Hopende u correct geïnformeerd te hebben.

 

Conclusie vervuiling dode arm kanoclub

 

  • De stad geeft toe dat er fouten zijn gebeurd en dit is zelfs vastgesteld door handhaving. Afvoerleidingen van de appartementen gasfabriek en Gaslei zijn niet correct aangesloten.
  • De stad wijst naar de kosten dat nodig zou zijn om alles op orde te krijgen en geeft de bewoners van de Gaslei de schuld. Ik dacht dat deze woningen hier al veel langer staan dan de appartementen van de gasfabriek.
  • Deze vervuiling is al vastgesteld in 2020 door handhaving en geraakt maar niet opgelost. Nu zou het ook nog aan de IBA kunnen liggen van de kanoclub. De IBA die door de stad zelf is geplaatst.
  • De stad zal de afvalproblematiek van de bewoners Gaslei verder onderzoeken. De oorzaak van de van de algenbloei op de Nete arm verder onderzoeken en de waterzuivering IBA zal ook nagekeken worden.
  • Als het nu al van 2020 vastgesteld is wanneer zal dit dan eindelijk opgelost worden.
  • Dit noemen wij nalatigheid en met de gezondheid spelen van onze Burgers die deze dode arm gebruiken om hun sport uit te oefenen.