Foto Structuurplan

Schriftelijke vraag:

De stad is bezig met een Ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken en regelmatig zijn er
verschillende vergaderingen met alle soorten adviesraden en bewoners. Ik heb twee weken
geleden naar een politiek forum geweest hierover en ik ben echt niet te spreken over de
uiteenzettingen en de reacties die op zo een belangrijke vergadering naar voor komen.
Daarom deze vragen aan het CBS:
– Is het CBS ermee akkoord dat er voorstellen worden gedaan zoals “ het vergroenen
van de Ring “; dus tussen Aarschotsesteenweg en Berlaarsesteenweg de twee smalle
rijstroken vlak naast mekaar te leggen en het ander rij vak de asfalt en beton op te
breken om bomen te plaatsen en de parkeerplaatsen te laten verdwijnen “
– Als er dan gezegd wordt dat er binnen 10 jaar meer wagens zullen rijden, dan is het
antwoord van de afgevaardigde van de mobiliteitsraad: “ binnen 10 jaar rijden er
minder wagens want dan rijden meer mensen met deelwagens”.
Moet ik voor zulke voorstellen en uitlatingen mijn avonden bezet houden? Onze stad kan
zelfs de ontsluiting van de Waversesteenweg niet waarmaken die heel dringend is. De
vele straten die moeten vernieuwd worden, de Antwerpsesteenweg in te richten, enz.
Kunnen er geen concrete voorstellen op zo’n vergadering gebracht worden?
– Wat kost dat studiebureau voor het opmaken en voorbereiden van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan?

Antwoord:

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
Het ruimtelijk structuurplan van de stad vormde de voorbije twintig jaar de leidraad voor ruimtelijke plannen en
ontwikkelingen in Lier. Het is nu aan herziening toe. In een beleidsplan ruimte willen we de krachtlijnen voor
de volgende decennia uitzetten.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 2003. Bepaalde inzichten zijn ondertussen achterhaald
en het ruimtelijk beleid wordt geconfronteerd met nieuwe en veranderende maatschappelijke uitdagingen,
alsook met uitdagingen die het gevolg zijn van het jarenlang gevoerd ruimtelijk beleid. Deze worden nader
verklaard in de conceptnota en kunnen samengevat worden onder 8 verschillende thema’s, namelijk: klimaat,
milieu, socio-demografische verandering zoals sociaal en betaalbaar wonen, bijkomend ruimtebeslag, druk op
bebouwde ruimte, economisch aanbod, identiteit en mobiliteit.
De opmaak van het beleidsplan ruimte is een intens traject met tal van overlegmomenten waarin de
visievorming steeds meer vorm krijgt. De opmaak van het beleidsplan ruimte met inbegrip van het
beleidskader ‘ring en omgeving’ is nog lopende en dus en nog geen gevalideerd beleid.
Het ruimtelijk beleidsplan zal een strategische visie bepalen op de gewenste, toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling van onze stad. Samen met deze strategische visie worden zes operationele beleidskaders
opgemaakt: stad en dorp, ring en omgeving, recreatieve voorzieningen, open ruimte en groenblauwe
netwerken en het beleidskader economie. Deze beleidskaders doen concrete uitspraken over hoe de
langetermijnvisie gerealiseerd kan worden en ze bevatten concrete acties.
 Het college heeft gekozen voor het behoud van het huidig beleidskader ‘ring en omgeving’ mits
toevoeging van verfijningen in relatie tot input van de overlegmomenten en beslissingen over het
fietspad en dit binnen de bestaande budgettaire context.
 Dit levert een gezamenlijk budget van € 261.805,6 inclusief btw. voor de inhoudelijke werkzaamheden
en de werkzaamheden in kader van de BESLOTEN FORA en OPEN FORA voor de opmaak van het
beleidsplan ruimte Lier tot het aanleveren van de strategische visienota, zoals beslist in collegezitting
van 19 april 2021, met een evaluatiemoment in 2023.

Eigenlijk heb ik op mijn vragen geen antwoord gehad