Plein Kozak

Schriftelijke vraag 24/5/2023:

Op de kozak zijn alle woningen afgebroken en is er nu een braakliggend terrein vast te
stellen met enkele vijvers. Graag duidelijkheid over deze site.
– Waarom duurt het zolang dat er terug gebouwd wordt en waarom zijn de woningen
dan zo vroeg afgebroken als de vergunning niet in orde zou zijn?
– De buurt is beloofd geweest dat de doorgang naar de supermarkt zou openblijven,
deze is al lang afgesloten en de buurt moet een grote omweg maken om inkopen te
doen. Waarom kan hier geen doorgang zoals beloofd open gemaakt worden?
– Verschillende bomen zijn verdwenen, zijn deze gecompenseerd en waar? Waarom
zijn deze al verwijderd dat de werken jaren uitblijven? Waren hier vergunningen
voor?
– Kan ik als gemeenteraadslid alle documenten krijgen die betrekking hebben op deze
site?
– Wie is hier in de fout gegaan?

 

Antwoord 26/6/2023:

– Op de kozak zijn alle woningen afgebroken en is er nu een braakliggend terrein vast te stellen met
enkele vijvers. Graag duidelijkheid over deze site. Waarom duurt het zolang dat er terug gebouwd
wordt en waarom zijn de woningen dan zo vroeg afgebroken als de vergunning niet in orde zou zijn?
Op de site van de Kozak verhuurde het OCMW Lier 16 ouderenwoningen. Deze woningen waren verouderd
en beantwoorden niet meer aan de huidige kwaliteitsnormen. Zware renovatie of vervangingsbouw drong zich
op. Omwille van de hoge kosten voor de renovatie enerzijds en de minimale invulling van de site, is
vervangingsbouw aangewezen. Er werd beslist door het vast bureau op 28 januari 2019 om via een CBOprocedure de woningen van het OCMW Lier in de Kozak te slopen en sociale wooneenheden te bouwen.
Zowel de sloop van de woningen als de nieuwbouw van de appartementen van de Lierse Maatschappij voor
de Huisvesting (LMH) werden samen vergund op 7/11/2022 in OV_2022/91 afgeleverd door de stad Lier.
In samenspraak met de LMH besliste de stad (OCMW-raad van 25/2/2019 en CBS van 26/8/2019) om, op
kosten van de stad, de bestaande woningen te slopen inclusief het noodzakelijke openbare domein van De
Kozak. Dit om de realisatie van 30 éénslaapkamer-appartementen door de LMH mogelijk te maken. Aan dit
type woning is momenteel een sterke nood op de sociale verhuurmarkt.
De LMH bouwt het project binnen een CBO-procedure waarbij ze een private partner betrekken, in dit geval
werd Cosimco aangesteld, die voor hen de woningen bouwt. De LMH dient op het moment van de bouw
eigenaar te zijn van de gronden, zij dienen deze dus te verwerven, dit kan pas als dat bouwrijp werd gemaakt.
De percelen dienen tevens aan een uitgeruste weg te liggen, daarom financiert de stad ook de aanleg van
voetpaden en parkeercluster in De Kozak. Binnen de CBO procedure werd een aandeel aanleg openbaar
domein en grondwerken gebudgetteerd op de omliggende gronden, alle werken in de achterliggende
groenzone zijn voor rekening van de LMH en Cosimco. Aansluitend na de bouw van de appartementen zal de
stad de rijbaan en de riolering renoveren van De Kozak op haar kosten.
De verkoop van de gronden wordt nu prioritair opgenomen door de dienst vastgoed waardoor de
nieuwbouwwerken concreet gepland kunnen worden. Start van de werken is wellicht voorzien in het najaar.
LMH communiceert de planning eerstdaags aan de buurt.

– De buurt is beloofd geweest dat de doorgang naar de supermarkt zou openblijven, deze is al lang
afgesloten en da buurt moet een grote omweg maken om inkopen te doen. Waarom kan hier geen
doorgang zoals beloofd open gemaakt worden?
In de nieuwe situatie zal er opnieuw een doorgang zijn. Om veiligheidsredenen werd deze tijdens de sloop en
de nieuwbouwwerken logischerwijze helemaal afgesloten.
– Verschillende bomen zijn verdwenen, zijn deze gecompenseerd en waar? Waarom zijn deze al
verwijderd dat de werken jaren uitblijven? Waren hier vergunningen voor?
In de sloopvergunning werd het rooien van 4 bomen voorzien. In de nieuwe toestand worden er 10 nieuwe
aangeplant.
– Kan ik als gemeenteraadslid alle documenten krijgen die betrekking hebben op deze site?
U kan deze documenten opvragen volgens artikel 44 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad:
ofwel richt u de vraag via e-mail aan het secretariaat van de algemeen directeur en komt u de documenten
inzien op het stadskantoor, ofwel worden u binnen de acht dagen na ontvangst van uw vraag de ingescande
documenten via e-mail bezorgd. Omwille van de omvang van het dossier waar bovendien verschillende
diensten bij betrokken zijn, vragen we u vriendelijk voor inzage te opteren.
– Wie is hier in de fout gegaan?
De stad ziet hier geen fout. De uitvoering van het dossier heeft vertraging opgelopen gezien de noodzaak om
duidelijkheid te scheppen binnen de CBO-procedure.

Conclusie:

-Weer een project van de Lierse Huisvestingsmaatschappij dat jaren aansleept. Dit is spelen met ons belastinggeld.

-Het is toch niet normaal dat alles eerst gesloopt wordt op kosten van de stad?

– Het kan ook niet dat alles gesloopt wordt en pas nadien zal er eens afgesproken worden op welke manier de heropbouw zal gebeuren?

– Wij stellen vast dat de beloftes aan de buurtbewoners om de doorgang van de Kozak naar de eeuwfeestlaan open te houden niet zijn nagekomen, dus de Buurt is voorgelogen. Grote omweg om naar de supermarkt te wandelen.