Proefopstelling N10

Schriftelijke vraag 12/12/2023:

De proefopstelling die maar voor 1 jaar was zou volgend jaar definitief aangelegd
worden. Daarover de volgende vragen:
– Wordt over de heraanleg, hoe en op welke manier dit zou gebeuren nog overleg gepleegd met de gemeenteraadsleden?
– Is dit plan voor heraanleg al definitief en kan dit bekeken worden?
– Is er nog ruimte voor aanpassingen?
– Zal er ook een planning zijn over de overlast voor het verkeer, afsluiten van de baan, enz..
– Zullen de werken op een korte termijn uitgevoerd worden, hoeveel dagen zal dit in beslag nemen?

 

Antwoorden 15/01/2024:

Als de vraag er is kan dit dossier altijd aan bod komen in de bevoegde commissie.
Er is op 12 december een infovergadering geweest met de bedrijven en aansluitend een bewonersvergadering. Omdat AWV initiatiefnemer was en de communicatie hierrond voerde, werden  gemeenteraadsleden en pers niet uitgenodigd zoals de gewoonte is bij infosessies die de stad zelf organiseert. In de toekomst zal aan AWV gevraagd worden dit mee op te nemen.

De ontwerpplannen zijn nog niet definitief. Op de infosessies werd geïnformeerd over de huidige stand van zaken en nadien konden de deelnemers zelf hun bemerkingen maken en/of op het plan aanduiden. Bij het verder uitwerken van de definitieve plannen zal met de input uit de sessies rekening worden gehouden. De voorlopige plannen zijn te raadplegen zijn op de website van AWV en de stad (wegenenverkeer.be/lier).

Gelet op de geplande werken aan de Aarschotsesteenweg en de Kesselsesteenweg in 2024, staat de definitieve heraanleg pas ten vroegste in 2025 op de planning. Zo tracht men rekening te houden met het grotere plaatje, en niet meerdere gewest-/invalswegen tezelfdertijd te verhinderen.

Wat betreft de verkeerssituatie tijdens de werken zal pas meer geweten zijn op het moment dat definitieve plannen goedgekeurd zijn, de werken aanbesteed worden door AWV en een aanvraag voor een inname van het openbaar domein wordt gedaan. AWV tracht in de mate van het mogelijke de verkeersoverlast te beperken. Indien deze plannen concreet zijn, zal duidelijk en tijdig vanuit AWV en stad Lier gecommuniceerd worden hieromtrent.

 

Conclusie:

Op 12 december is er een info vergadering geweest voor de definitieve inrichting voor de Antwerpsesteenweg N10. Alleen de buurt en de bedrijven waren uitgenodigd! Geen enkel gemeenteraadslid of Burger van Lier. Toch denken wij dat deze steenweg iedereen aanbelangd.

Volgens het antwoord van ons stadsbestuur zou de reden zijn dat de initiatiefnemer de reden hiervan is, namelijk AWV (agentschap wegen en verkeer). Klopt natuurlijk niet, onze Schepen openbare werken is hier verantwoordelijk voor.

De nutsvoorzieningen zouden pas in 2025 starten. Een proefopstelling die beloofd was voor een jaar zal dus meer dan 5 jaar duren.

Het nieuwe plan is te bekijken op “wegenwerken.be/Lier”. Wij stellen vast dat het file leed met deze vernieuwing nog langer zal worden. Dus geen doorgaand verkeer en geen ventwegen om op en af de winkels te rijden. Waarschijnlijk heeft dit met het budget te maken.

De keerlus tegen de Ring zal veel te dicht tegen de afslagstrook staan om naar Emblem te rijden. Men staat nu al regelmatig aan te schuiven op de middenstrook. Dezelfde fout die er gemaakt is aan het kruispunt Ring – Mechelsesteenweg.

Door deze inrichting zullen nog meer wagens over en weer moeten rijden en zullen de files langer worden.